Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Gülay Köktaş, İş ve İnsan Dergisi , Sayı:6, Sayfalar:119-127, 2016

2 An Examination of the Relationship between Procrastination and Self-Efficacy: an Empirical Study

Korhan Karacaoğlu, Aslı Kaplan, Journal of Applied Economic Sciences , Sayı:41, Sayfalar:374-378, 2016

3 Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları: Nevşehir İli Örneği

Gülbin AYTEKİN İNCE, İbrahim İLHAN, Korhan KARACAOĞLU, International Journal of Business, Economics and Management Perspectives , Sayı:2, Sayfalar:28-46, 2016

4 İş Yükü ve Rol Belirsizliğinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: AFAD Örneği

Korhan Karacaoğlu, İdris Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , Sayı:9, Sayfalar:46-69, 2015

5 İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Cengiz Küçükköylü, Ege Akademik Bakış , Sayı:15, Sayfalar:401-408, 2015

6 Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , Sayı:7, Sayfalar:13-21, 2015

7 Sağlıkta Yeni Bir Finansman Yöntemi Olan Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası Hakkında Hastaların Bilgi ve Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Mustafa E. Önder, Ersan Ersoy, Korhan Karacaoğlu, Business, Economics and Management Perspectives , Sayı:1, Sayfalar:29-44, 2015

8 Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması

Korhan Karacaoğlu, Fatma Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı:15, Sayfalar:457-474, 2013

9 Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama

Korhan Karacaoğlu, Gülhan Sözbilen, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , Sayı:24, Sayfalar:41-56, 2013

10 Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama

K. Karacaoğlu, F. İnce, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:18, Sayfalar:181-202, 2013

11 The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms’ Financial Performance: Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms

Korhan Karacaoğlu, Ali Bayrakdaroğlu and Fırat B. San, International Business Research , Sayı:6, Sayfalar:163-175, 2013

12 The Relationship Between Entrepreneurship and Unemployment in Turkey: A Dynamic Analysis

Hakan Kum and Korhan Karacaoğlu, Actual Problems of Economics , Sayı:127, Sayfalar:399-405, 2012

13 Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Korhan Karacaoğlu, Fatma İnce, Business and Economic Research Journal/BERJ (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) , Sayı:3, Sayfalar:77-92, 2012

14 Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları: Orta Anadolu Bölgesinde Bir Aile İşletmesi Uygulaması

Korhan Karacaoğlu, Derya Yörük, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , Sayı:14, Sayfalar:43-64, 2012

15 İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Anlayışlarını Etkileyen Ögelerin Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısına Göre Belirlenmesi: Kayseri İlinde Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı:20, Sayfalar:119-144, 2011

16 Competitive Strategies of the Turkish Manufacturing Enterprises: The Case of Kayseri/Turkey

Korhan KARACAOĞLU, Özlem ÖZKANLI, International Business and Management , Sayı:2, Sayfalar:66-76, 2011

17 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Nevşehir İli Örneği

Korhan KARACAOĞLU, Y. Soner GÜNEY, Marmara Ünv. Sos. Bil. Enst. Hakemli Öneri Dergisi , Sayı:17, Sayfalar:137-153, 2010

18 Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Unsurların Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi: İSO 500 Büyük Sanayi İşletmesi Örneği

Korhan KARACAOĞLU, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:34, Sayfalar:165-187, 2009

19 Sosyal Bir Ürün Olarak Topluma Pazarlanan Hayırseverlik: Stratejik Hayırseverlik

Betül BALIKÇIOĞLU, Korhan KARACAOĞLU, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:9, Sayfalar:121-143, 2007

20 Kıbrıs Türk’ü’ ve ‘Türkiyeli’ Ayırımı Bağlamında İşyerinde Yıldırma “KKTC’deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , Sayı:61, Sayfalar:145-176, 2006

21 Sağlık Çalışanlarının İşe Bağlılığa İlişkin Tutumları ve Demografik Nitelikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama

Korhan KARACAOĞLU, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi , Sayı:52, Sayfalar:54-70, 2005

22 Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji ve Bilgi İşlem Faaliyetleri İle İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama

A.Asuman AKDOĞAN, Korhan KARACAOĞLU, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Sayı:17, Sayfalar:91-107, 2003


Bilimsel Bildiriler
1 Algılanan Üstün Vasıflılığın İş Tatminine Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü: İstifa Eden Ve Erken Emekli Olan Subaylar Üzerinde Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Mustafa ARSLAN , 2017

2 Kamu Görevlilerinin Kurumsal İtibar Algılarının Kamu Hizmet Motivasyonlarına Etkisi: Nevşehir İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Mustafa ARSLAN ve Korhan KARACAOĞLU , 2017

3 KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Performansına Etkisi: Bolu İli Örneği

Mustafa DENİZ, Korhan KARACAOĞLU , 2017

4 Örgütsel Politika Düzleminde Bir Darbe Girişiminin Arka Planındaki Örgütlü Yapının Çözümlenmesi

Korhan KARACAOĞLU, Fatih SAYDAM , 2016

5 Sendikaya Bağlılık ve Sendikal Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Kırşehir İlindeki Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Seyfettin ÖYÜNÇ , 2016

6 Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Hakan V. ERKUTLU, Gülay KÖKTAŞ , 2016

7 Algılanan Örgütsel Politika ile Çalışanın İşe Yabancılaşma İlişkisinde Çalışanın Politik Yetilerinin Düzenleyici Etkisi

Hakan V. Erkutlu, Korhan Karacaoğlu , 2015

8 İşgören Yalnızlığının Bir Öncülü Olarak Örgütlerde Dışlanma: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Yurdanur YUMUK , 2014

9 İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Cengiz KÜÇÜKKÖYLÜ , 2014

10 Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Aysel ANILGAN , 2014

11 The Influence of Outsourcing Intensity on Firm Performance: The Mediating Role of Environmental Dynamism

Özgür DEMİRTAŞ, Korhan KARACAOĞLU , 2013

12 İşi Erteleme (Procrastination) İle Öncüllerinden Biri Olan Öz Yeterlilik İlişkisi: Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Aslı KAPLAN , 2013

13 Çalışanların Algılanan Örgütsel Desteklerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması

Korhan KARACAOĞLU, Fatma İNCE , 2012

14 Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Ali BAYRAKDAROĞLU , 2012

15 Türkiye’de Girişimcilik ve İşsizlik İlişkisi: Dinamik Bir Analiz

Hakan KUM, Korhan KARACAOĞLU , 2010

16 İşgören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı

Korhan KARACAOĞLU, Ayşe CİNGÖZ , 2009

17 Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi

H.Ebru ERDOST, Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU , 2007

18 İşyerinde Yıldırma KKTC’deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU , 2006


Yönetilen Tezler
1 İş-Aile Çatışması ve İşe Bağlılık İlişkisinin Turizm Sektöründe İncelenmesi: Nevşehir Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Nevşehir Üniversitesi, Oğuz Diker, Yüksek Lisans, 2010

2 İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Nevşehir İli Maliye Teşkilatı Uygulaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Cengiz KÜÇÜKKÖYLÜ, Yüksek Lisans, 2014

3 İşgörenlerin Otantik ve Hizmetkâr Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerine Etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Bir İşletme Uygulaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fatma SATIR, Yüksek Lisans, 2017

4 Kurumsallaşmanın Kurumsal Girişimciliğe Etkisi: Nevşehir’de Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Nevşehir Üniversitesi, Gülhan Sözbilen, Yüksek Lisans, 2012

5 Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma

Nevşehir Üniversitesi, Fatma İnce, Yüksek Lisans, 2012


Kitaplar
1 Örgütsel Davranış

Örgütsel Davranış Kavramı ve Gelişimi, E.Örücü,E.Üngüren, M.Tikici, K.Karacaoğlu , Türü: Kitap bölümü, ISBN : 9786054350964,ISSN : ,2013

2 İnsan Kaynakları Yönetimi

İşgören Temini ve Seçimi, Y.Gürol, H.M.Paksoy, S.Öge, K.Karacaoğlu, Türü: Kitap bölümü, ISBN : 9786055044046,ISSN : ,2013

3 Örgütsel Davranışta Seçme Konular

Örgütsel Sessizlik, M.Özdevecioğlu, H.Karadal, K.Karacaoğlu, vd., Türü: Kitap bölümü, ISBN : 9786055983116,ISSN : ,2008


Ödüller
1 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK , 2013


Verilen Dersler
1 Örgütsel Davranış

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2015-2016

2 Yönetim İlkeleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Bilimsel Hazırlık , Yüksek Lisans , 2015-2016

3 Girişimcilik

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2015-2016

4 İnsan Kaynakları Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2015-2016

5 Genel İşletme I

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2015-2016