Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları: Nevşehir İli Örneği

Gülbin AYTEKİN İNCE, İbrahim İLHAN, Korhan KARACAOĞLU, International Journal of Business, Economics and Management Perspectives , Sayı:2, Sayfalar:28-46, 2016

2 İş Yükü ve Rol Belirsizliğinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: AFAD Örneği

Korhan Karacaoğlu, İdris Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , Sayı:9, Sayfalar:46-69, 2015

3 İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Cengiz Küçükköylü, Ege Akademik Bakış , Sayı:15, Sayfalar:401-408, 2015

4 Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , Sayı:7, Sayfalar:13-21, 2015

5 Sağlıkta Yeni Bir Finansman Yöntemi Olan Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası Hakkında Hastaların Bilgi ve Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Mustafa E. Önder, Ersan Ersoy, Korhan Karacaoğlu, Business, Economics and Management Perspectives , Sayı:1, Sayfalar:29-44, 2015

6 Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması

Korhan Karacaoğlu, Fatma Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı:15, Sayfalar:457-474, 2013

7 Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama

Korhan Karacaoğlu, Gülhan Sözbilen, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , Sayı:24, Sayfalar:41-56, 2013

8 Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama

K. Karacaoğlu, F. İnce, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:18, Sayfalar:181-202, 2013

9 The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms’ Financial Performance: Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms

Korhan Karacaoğlu, Ali Bayrakdaroğlu and Fırat B. San, International Business Research , Sayı:6, Sayfalar:163-175, 2013

10 The Relationship Between Entrepreneurship and Unemployment in Turkey: A Dynamic Analysis

Hakan Kum and Korhan Karacaoğlu, Actual Problems of Economics , Sayı:127, Sayfalar:399-405, 2012

11 Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Korhan Karacaoğlu, Fatma İnce, Business and Economic Research Journal/BERJ (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) , Sayı:3, Sayfalar:77-92, 2012

12 Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları: Orta Anadolu Bölgesinde Bir Aile İşletmesi Uygulaması

Korhan Karacaoğlu, Derya Yörük, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , Sayı:14, Sayfalar:43-64, 2012

13 İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Anlayışlarını Etkileyen Ögelerin Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısına Göre Belirlenmesi: Kayseri İlinde Bir Araştırma

Korhan Karacaoğlu, Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı:20, Sayfalar:119-144, 2011

14 Competitive Strategies of the Turkish Manufacturing Enterprises: The Case of Kayseri/Turkey

Korhan KARACAOĞLU, Özlem ÖZKANLI, International Business and Management , Sayı:2, Sayfalar:66-76, 2011

15 Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Nevşehir İli Örneği

Korhan KARACAOĞLU, Y. Soner GÜNEY, Marmara Ünv. Sos. Bil. Enst. Hakemli Öneri Dergisi , Sayı:17, Sayfalar:137-153, 2010

16 Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Unsurların Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi: İSO 500 Büyük Sanayi İşletmesi Örneği

Korhan KARACAOĞLU, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:34, Sayfalar:165-187, 2009

17 Sosyal Bir Ürün Olarak Topluma Pazarlanan Hayırseverlik: Stratejik Hayırseverlik

Betül BALIKÇIOĞLU, Korhan KARACAOĞLU, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:9, Sayfalar:121-143, 2007

18 Kıbrıs Türk’ü’ ve ‘Türkiyeli’ Ayırımı Bağlamında İşyerinde Yıldırma “KKTC’deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , Sayı:61, Sayfalar:145-176, 2006

19 Sağlık Çalışanlarının İşe Bağlılığa İlişkin Tutumları ve Demografik Nitelikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama

Korhan KARACAOĞLU, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi , Sayı:52, Sayfalar:54-70, 2005

20 Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji ve Bilgi İşlem Faaliyetleri İle İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama

A.Asuman AKDOĞAN, Korhan KARACAOĞLU, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Sayı:17, Sayfalar:91-107, 2003


Bilimsel Bildiriler
1 Algılanan Örgütsel Politika ile Çalışanın İşe Yabancılaşma İlişkisinde Çalışanın Politik Yetilerinin Düzenleyici Etkisi

Hakan V. Erkutlu, Korhan Karacaoğlu , 2015

2 İşgören Yalnızlığının Bir Öncülü Olarak Örgütlerde Dışlanma: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Yurdanur YUMUK , 2014

3 İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Cengiz KÜÇÜKKÖYLÜ , 2014

4 Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Aysel ANILGAN , 2014

5 The Influence of Outsourcing Intensity on Firm Performance: The Mediating Role of Environmental Dynamism

Özgür DEMİRTAŞ, Korhan KARACAOĞLU , 2013

6 İşi Erteleme (Procrastination) İle Öncüllerinden Biri Olan Öz Yeterlilik İlişkisi: Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Aslı KAPLAN , 2013

7 Çalışanların Algılanan Örgütsel Desteklerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması

Korhan KARACAOĞLU, Fatma İNCE , 2012

8 Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Ali BAYRAKDAROĞLU , 2012

9 Türkiye’de Girişimcilik ve İşsizlik İlişkisi: Dinamik Bir Analiz

Hakan KUM, Korhan KARACAOĞLU , 2010

10 İşgören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı

Korhan KARACAOĞLU, Ayşe CİNGÖZ , 2009

11 Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi

H.Ebru ERDOST, Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU , 2007

12 İşyerinde Yıldırma KKTC’deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU , 2006


Yönetilen Tezler
1 İş-Aile Çatışması ve İşe Bağlılık İlişkisinin Turizm Sektöründe İncelenmesi: Nevşehir Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Nevşehir Üniversitesi, Oğuz Diker, Yüksek Lisans, 2010

2 İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi: Nevşehir İli Maliye Teşkilatı Uygulaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Cengiz KÜÇÜKKÖYLÜ, Yüksek Lisans, 2014

3 Kurumsallaşmanın Kurumsal Girişimciliğe Etkisi: Nevşehir’de Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Nevşehir Üniversitesi, Gülhan Sözbilen, Yüksek Lisans, 2012

4 Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma

Nevşehir Üniversitesi, Fatma İnce, Yüksek Lisans, 2012


Kitaplar
1 İnsan Kaynakları Yönetimi

İşgören Temini ve Seçimi, Y.Gürol, H.M.Paksoy, S.Öge, K.Karacaoğlu, Türü: Kitap bölümü, ISBN : 9786055044046,ISSN : ,2013

2 Örgütsel Davranış

Örgütsel Davranış Kavramı ve Gelişimi, E.Örücü,E.Üngüren, M.Tikici, K.Karacaoğlu , Türü: Kitap bölümü, ISBN : 9786054350964,ISSN : ,2013

3 Örgütsel Davranışta Seçme Konular

Örgütsel Sessizlik, M.Özdevecioğlu, H.Karadal, K.Karacaoğlu, vd., Türü: Kitap bölümü, ISBN : 9786055983116,ISSN : ,2008


Ödüller
1 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK , 2013


Verilen Dersler
1 Örgütsel Davranış I

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme/Tezsiz , Yüksek Lisans , 2011-2012

2 Örgütsel Davranış I

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2011-2012

3 İnsan Kaynakları Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2011-2012

4 Örgütsel Davranış

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2011-2012

5 Genel İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İktisat , Lisans , 2011-2012

6 İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik , Lisans , 2010-2011

7 Modern Yönetim Yaklaşımları

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2010-2011

8 Örgütsel Davranış II

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Yüksek Lisans , 2010-2011

9 Yönetim Teorisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Lisans , 2010-2011

10 Örgütsel Davranış I

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2010-2011

11 Modern Yönetim Teknikleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2010-2011

12 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2010-2011

13 Genel İşletme II

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2010-2011

14 İnsan Kaynakları Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2010-2011

15 Örgütsel Davranış

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2010-2011

16 Genel İşletme I

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2010-2011

17 Davranış Bilimleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İktisat , Lisans , 2010-2011

18 Modern Yönetim Teknikleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2009-2010

19 Örgütsel Davranış II

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2009-2010

20 Örgütsel Davranış I

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2009-2010

21 İnsan Kaynakları Yönetimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Yüksek Lisans , 2009-2010

22 Modern Yönetim Teknikleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2009-2010

23 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2009-2010

24 İşletme Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İktisat , Lisans , 2009-2010

25 İnsan Kaynakları Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2009-2010

26 Örgütsel Davranış

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2009-2010

27 Genel İşletme II

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2009-2010

28 Genel İşletme I

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Lisans , 2009-2010